Wsparcie inwestora

Opieka poinwestycyjna w Gminie Miejskiej Ostróda

Płaszczyzny współpracy pomiędzy inwestorami a władzami gminy:

 1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej – dróg dojazdowych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 2. Pomoc w pozyskiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzania działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego
 3. Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kontekście prowadzonej inwestycji i planów rozwojowych
 4. Inicjowanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi
 5. Stworzenie systemu kontaktu z władzami samorządowymi poprzez kontakty bezpośrednie, spotkania robocze, spotkania okolicznościowe.

 

Opieka poinwestycyjna w Gminie Miejskiej Ostróda polega na:

 1. Pomocy przy rozwiązywaniu problemów w kwestii administracyjnej i sprawnym prowadzeniu procedur;
 2. Pomocy we współpracy z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;
 3. Przekazywaniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących prowadzonych szkoleń, spotkań i konferencji skierowanych dla przedsiębiorców;
 4. Pomocy przy aktualizacji przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje;
 5. Podjęciu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;
 6. Udzielaniu informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców.

Wsparcie procesu inwestycyjnego oferują również:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów